ONAYLAMA METNİ

Sayın Hemşehrimiz;

İşlemlere devam etmeden önce lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin aşağıdaki metni okuyarak onaylayınız.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, kişisel verilerimin Kurumunuz tarafından işlenmesine ilişkin bilgilendirme metnini okuduğumu, incelediğimi, değerlendirdiğimi ve metinde belirtilen tüm bilgilendirmeler çerçevesinde Kurumunuza iletmiş olduğum veya Kurumunuzca edinilen her türlü kişisel verilerimin, KVKK’da tanımlanan kapsamda haklarım saklı kalmak kaydıyla, belirtilen amaç ve nedenlerle işlenmesine ve metinde belirtilen kişilere aktarılmasına muvafakat ettiğimi özgür iradem ile kabul, beyan ve taahhüt ederim.

BİLGİLENDİRME METNİ

DEĞERLİ HEMŞEHRİMİZ; KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK SİZLERİ BİLGİLENDİRMEK İSTERİZ.

6698 sayılı Kişisel verilerin korunması Kanunu (KVKK) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından işlenecektir. “Kişisel Verilerinizin İşlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun yürürlüğe girmeden önce İdaremiz tarafından hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel veriler bulunmakta ise; kişisel verilerin Bilgilendirme Metni ve KVKK’da düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenerek muhafaza edilecektir.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.

Kişisel verilerinizin hizmetlerimizde kullanılması sırasında özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerin korunması temel prensibimizdir.

Kişisel Verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

Kurumumuzun bağlı bulunduğu kanun ve ilgili mevzuatları kapsamında sizlere sunulacak hizmetlerde kullanılmak, belediyecilik hizmetlerimizi gerçekleştirmek bu kapsamda her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için KVKK kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilen kimlik bilgileriniz, adres, telefon numaranız, vergi numaranız ve diğer bilgileri kaydetmek, kağıt üzerinde ya da elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili makamlara öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, bağlı bulunduğumuz kanunlar kapsamındaki hizmetlerimizi yerine getirebilmek, Kurumumuzca sunulan veya talep edilen başka hizmetlerimizi sunabilmektir.

KVKK’nın “Kişisel verilerin işlenme şartları” başlıklı 5’inci maddesinin 2’inci fıkrasında yer alan aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması:

Kurumumuz nezdinde bulunan kişisel verileriniz bağlı bulunduğumuz kanun, sair kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlarla; vatandaşlara sunulmakta olan hizmetlerin yürütülmesi amacıyla ilçe belediyelerle; bağlı bulunan kanunlar kapsamında veya İzmir Büyükşehir Meclisinden onay alınmak suretiyle üniversiteler, kamu kurumları ve belediyecilik faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflara yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi

 1. Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

 2. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

 3. Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen belediyecilik işlemlerine ilişkin tüm beyanname/ bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, Kurumumuz, yerel hizmet birimleri, Web Sayfaları, Çağrı Merkezi, Kiosklar gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca haklarınız:

Kurumumuza başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. İşlenmişse bilgi talep etme,

 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. Kişileri bilme,

 5. Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

 6. KVKK’nin kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

 7. Aktarıldığı 3. Kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. Kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü

İnönü Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı No: 500 35380 Buca / İZMİR

Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Başvuru için:

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında http://eislem.izmir.bel.tr/bilgiedinme.aspx adresindeki form tam ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Bu form sayfamızdan doldurulabilir, formların çıktıları alınarak yine tam ve eksiksiz doldurulmuş olarak 0 (232) 282 04 20 numarasına faks çekilebilir.

İZMİR ELEKTRİK SU HAVAGAZI OTOBÜS TROLEYBÜS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ONLINE İŞLEMLER MERKEZİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ESHOT Online İşlem Merkezine üye olmayı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu hizmetler İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır.

ESHOT Online İşlem Merkezi hizmetleri kullanılarak, bu sözleşmede yer alan şartlar kabul ve taahhüt edilir. Lütfen bu şartları dikkatlice okuyunuz.

Sözleşmenin tarafları

1.1.Hizmet Sunan

Hizmet Sunan : İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT (Elektrik Su Havagazı Otobüs Troleybüs) Genel Müdürlüğü

Telefon No : 0 (232) 320 0 320

E-posta : info@eshot.gov.tr

Faks No : 0 (232) 282 04 20

Adres : İnönü Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı No: 500 35380 Buca / İZMİR

1.2 Alıcı

İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs Troleybüs Genel Müdürlüğü tarafından hizmete sunulan Online İşlemler Merkezini kullanacak, sözleşme hükümlerini okuyup kabul eden/onaylayan gerçek veya tüzel kişilerdir.

Sözleşmenin konusu

İşbu sözleşmenin konusu https://online.eshot.gov.tr alan adı üzerinde hizmet veren Online İşlemler Merkezinin kullanılmasıdır.

Üyelik

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan Online İşlem Merkezinin kullanılabilmesi için bir hesap oluşturulması gereklidir. Hesap oluşturulmasında geçerli bir cep telefonu numarası, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve e-posta adresi ile kayıt olunması zorunludur.

Tarafınıza gelecek SMS şifresi ile cep telefonu doğrulaması yapılmakta ve üyelik kaydı işlemi tamamlanmaktadır. Üyelik; alıcının ESHOT Online İşlemler Merkezine bu sözleşmeyi kabul ederek üyelik kaydının tamamlanmasından itibaren yürürlüğe girer.

Oluşturulan üyelik hesabının korunması için şifrenin gizli tutulması gereklidir. Hesap üzerinden yapılan işlemlerin sorumluluğu hesap sahibi Alıcıya aittir. Online İşlem Merkezi için kullanılan şifrenin, üçüncü taraf uygulamalarda kullanılmaması güvenlik için önemli bir unsurdur. Şifrenin veya hesabın yetkisiz olarak kullanıldığının öğrenilmesi/fark edilmesi halinde ESHOT Genel Müdürlüğüne başvurulması gereklidir.

Genel şartlar

Sunulan hizmetler ticari amaçla kullanılamaz. Tamamı veya bir kısmı kopyalanamaz, paylaşılamaz.

Hesap üzerinden erişilen veriler resmi değildir, dava konusu olamaz ve herhangi bir hukuksal amaçla kullanılamaz.

Sunulan hizmetler yalnızca yasaların izin verdiği şekilde kullanılabilir. Şartlara veya politikalara uyulmaması ya da sunulan hizmetlerin kötüye kullanıldığı şüphesi ile ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından araştırma başlatılması halinde, sunulan hizmetler askıya alınabilir veya tamamen durdurulabilir.

Sunulan hizmetlerde yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Sunulan hizmete erişilmesi veya hizmetin kullanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

Sunulan hizmetlerde ESHOT Genel Müdürlüğüne ait olmayan bazı içeriklerin görüntülenmesi halinde, bu içeriklerin tüm sorumluluğu yalnızca ilgili içeriği kullanıma sunan tüzel kişilere aittir.

Hizmetlerin kullanılması ile bağlantılı olarak hizmet duyuruları, yönetim amaçlı iletiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları tarafından sunulan genel hizmetler ile ilgili e-posta, SMS vb. iletişim araçları aracılığı ile bildirimler gönderilebilir.

Alıcı kendisinden istenilen tüm bilgileri tam ve doğru olarak vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder ve bildirdiği iletişim bilgileri dâhil olmak üzere tüm bilgilerin güncelliğinden sorumludur. Bilgilerin güncel tam ve/veya doğru olmamasından kaynaklanacak sorunlarda her türlü sorumluluk Alıcıya ait olacaktır.

İçerik

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından Alıcıya sunulan ve Alıcıdan edinilen içeriklerin nasıl kullanıldığı ve saklandığı hakkında daha fazla bilgiye “Kişisel Verilerin Korunması” politikası üzerinden erişilebilir.

Hizmetlerin Değiştirilmesi ve Kaldırılması

Sunulan hizmetler sistemin geliştirilmesine bağlı olarak değişebilir. Hizmetlere yeni işlevler ve özellikler eklenebilir, mevcut işlevler ve özellikler kaldırılabilir ve bir hizmet tamamen askıya alınabilir veya durdurulabilir. Yayından kaldırılan hizmet ile ilgili Alıcı hak talep edemez.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Diğer Hükümler

İşbu şartlar, yasalarda veya sunulan hizmetlerde gerçekleşen güncellemeleri yansıtmak için değiştirilebilir.

Bu şartlar İdare ile Alıcı arasındaki ilişkiyi denetler. Herhangi bir üçüncü taraf lehine hak doğurmaz.

Bu şartlara uyulmaması halinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından derhal işlem yapılmaması, sahip olunan herhangi bir haktan vazgeçildiği anlamına gelmez.

Belirli bir şart uygulanamaz hale gelirse, bu durum diğer hiç bir şartı etkilemez.

Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Sözleşme yürürlükte olduğu tarihte sağlanan hizmete ilişkin olarak, yazılımsal veya donanımsal sorunlar, altyapı sorunları, kısıtlamalar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü’nden kaynaklanmayan sebepler vb. durumlar sebebiyle hizmet verilmesinin mümkün olmadığı durumlarda sözleşmeye son verilebilir veya değişiklik yapılabilir. Bu durumda Hizmet Sunandan herhangi bir nam altında hak ve alacak talebinde bulunulamaz. Yapılan değişiklikleri takip etmek Alıcının sorumluluğundadır. Hizmet Sunanın yapılan değişiklikleri Alıcıya bildirme yükümlülüğü yoktur. Sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam edilmesi durumunda yapılan değişiklikler kabul edilmiş sayılır.